Read Stories NOBODY LOVES ME LIKE YOU Taekook √ - TeenFic.Net

Romance

Full

02-10-2023

NOBODY LOVES ME LIKE YOU Taekook √

6,827 likes / 160,368 reads
Age doesn't matter
Love is love

Note : English is not my first language so please ignore grammar mistakes

💜 most impressive rating ⤵

#2 taehyung 🏅
#2 jungkook 🏅
#4 topkook 🏅
#1 vkook 🏅
#1 bxb 🏅
#1 ff 🏅
#2 topkook 🏅
#2 namjin 🏅
#3 taekook 🏅
#9 out of 1.9m fanfiction 🏅
#11 out of 1.3 m fanfiction 🏅

Started : 11 march 2021
Ended : 01 May 2021
May be you like?
♡ My Hat Man  - Back To Blue Side ♡

♡ My Hat Man - Back To Blue Side ♡

1,811 298 75

"තමුන්ලා දෙන්නට ඕනේ HYBE එක පහතට වැටෙනවා දකින්නද?"" තමුන් කවුද ?මේ තොප්පියට යටින් ඉන්න ඇත්තම කෙනා කවුද? "" මට ඒ කෙල්ලව හොයලා දෙනවා ලෝකෙ කොහෙන් හරි""මාව ඔය ඇස් වලින් ඈත් කරන්න එපා ඔප්පා...""කතා කරනවා..තමුසේ නිසා ද ඒ කෙල්ල hospital එකේ දුක් විදින්නේ?""සමාවෙන්න ඔයාගේ ජීවිතේ වටිනාම දේ අරගත්තාට...""ඇයි මට දරාගන්න බැරි තරම් ආදරයක් දෙන්නේ?""මං ඉපදුනේ ඔයා වෙනුවෙන් ...මං හුස්ම ගන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්...""එයා හිටපු apartment එක blast වෙලා..එයාගේ body එක.....""Blood samples same...""I'm sorry...එයා අපිව දාලා යන්නම ගිහින්...""ඔයාට තියෙන්නේ එයාගේ ඇස්....""තමුන්ට එකක් තෝරගන්න වෙනවා..තමුන්ගේ ජීවිතේද...එයාගේ ජීවිතේද.. """දන්නවද මම තමුන්ට කොච්චර ආදරේ කලාද කියලා?තමුන් එක තත්පරයෙන් මගේ විශ්වාසය නැති කලා...""...ඒත් මට එක දෙයක් මගැරුනා....මගේ ඒ වරද නිසා අද එයා පණ අදිනවා..."___________________________________මේ ඔවුන්ගේ කතාවයි...අන්තිමට දෙයක් අහන්නම්..."ඇයි ඔයා blue side song එකම…

国外文凭学历认证专业名称《原版制作阿伯丁大学学历学位认证成绩单》(Q/微1954292140)《在线购买abdn文凭学历证书成绩单学历证书成绩单》英国本科文凭一

国外文凭学历认证专业名称《原版制作阿伯丁大学学历学位认证成绩单》(Q/微1954292140)《在线购买abdn文凭学历证书成绩单学历证书成绩单》英国本科文凭一

0 0 1

《abdn本科毕业证书一模一样》【Q/微1954 292 140】《原版复刻阿伯丁大学本科文凭》请联系我们,我们将在第一时间内给你免费咨询相关信息。帮你解决阿伯丁大学学历学位认证难题。1:在阿伯丁大学挂科了,不想读了,成绩不理想怎么办???2:回国了找工作没有阿伯丁大学文凭怎么办?有本科却要求硕士又怎么办?3:打算回国了,找工作的时候,需要提供认证《一模一样阿伯丁大学本科毕业证书》【Q/微1954 292 140】《abdn硕士学位原版定做》有文凭却得不到认证。又该怎么办???我们主要项目有:美国毕业证办理,英国毕业证办理,加拿大毕业证办理,澳洲毕业证办理,德国文凭,(高仿文凭样本展示《英国本科文凭原版复刻阿伯丁大学本科毕业证书》【Q/微1954292140】《原版定做阿伯丁大学硕士学位》)法国文凭,新西兰文凭,新加坡文凭,马来西亚文凭等国大学文凭制作,如果那您有需要希望你与我们联系。《一模一样阿伯丁大学本科毕业证书》文凭学历证书办理流程《Q微1954292140》:1、客户提供办理信息:姓名、生日、专业、学位、毕业时间等(如信息不确定可以咨询顾问:微信1954292140我们有专业老师帮你查询);2、客户付定金下单;3、公司确认到账转制作点做电子图;4、电子图做好发给客户确认;5、电子图确认好转成品部做成品;6、成品做好拍照或者视频确认再付余款;7、快递给客户(国内顺丰,国外DHL)。真实网上可查的证明材料1 #教育部学历学位认证《英国本科文凭原版复刻阿伯丁大学本科毕业证书》【Q/微1954292140】《原版定做阿伯丁大学硕士学位》留服官网真实存档可查,永久存档。2 #留学回国人员证明(使馆认证)《abdn本科毕业证书一模一样》…

Our Dark Hearts & Their Twisted Minds

Our Dark Hearts & Their Twisted Minds

32 0 25

When a man who lives in poverty tries to rob a young king of his wealth, he is caught. Unexpectedly, the lonely king takes him in as his bodyguard and companion. The king fights to win the friendship of the man, but may end up winning more than that... if his newfound friend doesn't murder him first of course.And while they're distracted, a new and incredibly dangerous king is rising to power. If not stopped, he may take over all six kingdoms and leave them all for dead, even if it means destroying the careful balance in which their world exists.While they deal with their own problems, far bigger ones are stirring, and it may just be too late to stop it...Two star-crossed lovers, six kingdoms, and man threatening to tear everything apart.But who is the real villain?…

Acrimonious Heart: The Last Bullet

Acrimonious Heart: The Last Bullet

167 28 18

Sa karagatan na punong-puno ng nakalalason na kagitingan, iisang isda ang may pangil sa mata, hindi sa ngipin-na sinusubukang galgalin ang pulot dulo ng pagkamatay ng kaniyang magulang. Pangungulila.Abandunado. Kasakiman.Sa mundo na kung saan puro piligro ang pinanghahawakan ng mga mahihirap, at tanging mayayaman ang may kontrol sa leeg ng mga nasa laylayan... pero hindi lang pala gano'n ang sitwasyon. Dalawang apelyido, nakikipagmalakihan sa iisang kadahilanan. Isang apelyido na alam ang sikreto ng isa, at isang apelyido na walang kamuwang-muwang sa ninuno ng kaniyang ina. Nasaan kaya sila?Hindi pala laban sa mahihirap, kundi labanan ng mga mapepera. Kung mas umaapoy ang ginto sa bangketa siyang may alalay sa baril na wala namang bala. Sabi-sabi sa mga kataga na kung ano ang puno ay siyang bunga, pero bakit sa pantasya ng dalawang pamilya, magkabaligtad ang naging eksena? Sa isang babaeng may mapait na puso, isang babaeng malaki ang hangarin, may matabang kaisipan, at may matinik na dala-dalang stratehiya, may nakatanim sa tadhana na susubok sa mga plano na inihanda niya.Fuentivas laban sa Parriño ba? o Fuentivas at Parriño, laban sa isa pa?Acrimonious Heart: The Last Bullet…

Seek & Destroy, Pablo Gavi

Seek & Destroy, Pablo Gavi

939 50 3

I just cant walk away. You drive ME crazy!Social Media / Real Life©aftersuns, est. 2024 ( cover inspired by @lcvedrunk)…

Playing Pretend

Playing Pretend

36,409 947 31

"We were just suppose to be pretending but I don't wan't to play pretend anymore." Crystal Woods is a troubled child, a destructive seventeen-year-old girl at least thats what her classmates would call her. It appears to people everything she touches doesn't turn to gold more like ashes. She gets into fights, she has detention every other day, but that all has to change when she gets called into the principle office on the first day of school and is given one more last chance before she gets expelled. Will she be able to be on her best behavior or will Sebastian ruin everything for her with his distructive behavior?…

🅃🄷🄴 🄿🅁🄸🄽🄲🄴 🅂🄴🅁🄸🄴🅂 🄿🄾🄳🄲🄰🅂🅃(???) 2.0

🅃🄷🄴 🄿🅁🄸🄽🄲🄴 🅂🄴🅁🄸🄴🅂 🄿🄾🄳🄲🄰🅂🅃(???) 2.0

2,693 15 29

Ok, don't judge me for writing this. I'm not doing this for likes, in fact that is my least priority. I'm only doing this for my own fun. I'm a big fan of prince series.So there.Also, these include my personal opinions. So forgive me if I offend u or smth! I will update this Podcast frequently based on publishment or birthday or other random stuff…

Kwellington

Kwellington

80 0 4

Kwazii dates Shellington…

Red String : A Collection Of Memories

Red String : A Collection Of Memories

11 0 4

"In the tapestry of time,fate's hand weavesThreads of chance and choice, it retrieves.Paths entwined, though unseen, we tread,Destiny's whispers guide where we're led."Grandma: "Oh, sweetheart, have you ever heard about fate?"Granddaughter: "Fate? Is it like magic?"Grandma: "In a way, dear. It's like a special thread that ties our lives together, guiding us on our journey."Granddaughter: "Like the stories you tell about how you and Grandpa met?"Grandma: "Exactly! It's as if fate had a plan for us to find each other, just like how you find your favorite toy when you least expect it."Granddaughter: "So, fate is like a secret helper that makes sure everything happens just right?"Grandma: "That's right, my dear. Sometimes we can't see it, but it's always there, weaving our stories together with love and surprises."…

Chauhan Siblings

Chauhan Siblings

1,939 94 10

Siblings story…