Read Stories Toothless x reader ( Httyd 3 ) - TeenFic.Net

Adventure

Updating

13-06-2020

Toothless x reader ( Httyd 3 )

1,062 likes / 82,513 reads
You're the last fury of the night or at least you think so. You have a sister who is a fury of light when you are caught by dragon hunters know a certain fury of the night cv named toothless you have no idea what adventures you will have
May be you like?
ℙ𝕠𝕥𝕒𝕥𝕠𝕖𝕤 | 𝘼𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨 𝙒𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 | ɪɴᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ

ℙ𝕠𝕥𝕒𝕥𝕠𝕖𝕤 | 𝘼𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨 𝙒𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 | ɪɴᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ

303 42 5

"Did you just throw a potato at me?!" In which a fourteen year old with unpredictable powers texts the wrong person. Lyra has always had chaotic powers, leading to disasters left and right. When one disaster leads to a rushed text to a friend, she accidentally types the wrong number. In other words, the avengers are going to meet a girl who just really loves potatoes.…

𝐎𝐋𝐃𝐄𝐑. -dušan vlahović

𝐎𝐋𝐃𝐄𝐑. -dušan vlahović

87 7 2

think i need someone older, just a little bit colder.take the weight off your shoulder, think i need someone older.…

ᴍɪɴᴇ, ᴀʟʟ ᴍɪɴᴇ ꨄ︎ - 𝐦𝐚𝐭𝐭 𝐬𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐨𝐥𝐨

ᴍɪɴᴇ, ᴀʟʟ ᴍɪɴᴇ ꨄ︎ - 𝐦𝐚𝐭𝐭 𝐬𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐨𝐥𝐨

0 0 3

| ᵐᵃᵗᵗ ˢᵗᵘʳⁿⁱᵒˡᵒ | ☾︎ ➪ ɪ sᴀᴡ ᴍᴀɢɪᴄ ɪɴ ʜɪs ᴇʏᴇs. ᴅᴀʀᴋ, ᴅɪʀᴛʏ ᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴍᴀɢɪᴄɪɴ ᴡʜɪᴄʜ:sᴋʏʟᴀʀ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴛᴛ ᴛᴇɴᴅ ᴛᴏ sᴇᴇ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ʙᴜᴛ ʜᴀᴛᴇ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇʏ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴇᴀᴄʜᴏᴛʜᴇʀ. ᴛʜᴇ ᴛᴡᴏ ᴡᴇʀᴇ ᴀʟᴡᴀʏs ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴀᴛ. ʏᴏᴜ ᴄᴏᴜʟᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ʜᴀɴɢ ᴏᴜᴛ ᴡɪᴛʜ ʙᴏᴛʜ ᴏғ ᴛʜᴇᴍ ᴀᴛ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ ᴛɪᴍᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴀʟʟ ʏᴏᴜ ᴡᴏᴜʟᴅ ʜᴇᴀʀ ɪs ʙɪᴄᴋᴇʀɪɴɢ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ᴛᴡᴏ ʏᴇᴛ sᴋʏʟᴀʀ ɪs ᴠᴇʀʏ ᴄʟᴏsᴇ ᴡɪᴛʜ ʙᴏᴛʜ ᴄʜʀɪs ᴀɴᴅ ɴɪᴄᴋ, sᴏ ᴛʜᴇ ᴘᴏᴏʀ ɢɪʀʟ ʜᴀs ᴛᴏ sᴇᴇ ʜᴇʀ ʟᴇᴀsᴛ ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ʙʀᴏᴛʜᴇʀ ᴀʟᴍᴏsᴛ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅᴀʏ.➪ᴛᴏᴜᴄʜ ʜᴇʀ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ'ʟʟ ʙᴜʀɴ…

REAKTYWACJA REAKCJI BTS (+18) (NAJLEPIEJ TEGO NIE CZYTAJCIE BO NIE ZROZUMIECIE)

REAKTYWACJA REAKCJI BTS (+18) (NAJLEPIEJ TEGO NIE CZYTAJCIE BO NIE ZROZUMIECIE)

153 19 10

NIE CZYTAJCIE TEGO, TYLKO INSIDE JOKE TUTAJ WYSTĘPUJĄ ŻADNA REAKCJA NIE MA NA CELU OBRAZIĆ KTÓREGOŚ Z WASZYCH IDOLI…

Birchclan

Birchclan

4 0 2

This is most likely not the birchclan you are thinking of, this is a clan that lives in an alternate universe of Warrior Cats, clangen helped me with characters and namesIn this story you follow a newer clan as they grow…

옥시메토론인젝	<톡VPN3]	클렌구입	스테로이드비교	프리모볼란효과시간	바디빌더사진	스테로이드펄스	이퀴포이즈단독

옥시메토론인젝 <톡VPN3] 클렌구입 스테로이드비교 프리모볼란효과시간 바디빌더사진 스테로이드펄스 이퀴포이즈단독

0 0 1

놀바덱스정 ≺카톡VPN3】 시피오택배 보디빌더효능 마스직구 옥산드롤구매대행 스테로이드피부부작용 아나볼릭구매대행삭센다구입 ⋘톡νρᑎ3⋙ 데카구입 볼데논직구 클로미드성분 데카구입 아리미덱스 시피오택배미약파는곳 ┎톡νρᑎ3┓ 테스토스테론테스트 난드롤론도매 펜토바르비탈효과 바디빌딩성분 여성작업제후기 난드롤론구매대행클로미펜효과 〖톡ᴠᑭᑎ3〗 시피오네이트사진 물뽕택배 바디빌더성분 윈스트롤도매 미약파는곳 스테로이드연고2주볼드구매 〖톡ᴠᑭᑎ3〗 스테로이드연고모기 스테로이드부작용치료법 트렌에난효과 테스토스테론도매 윈스트롤 T3구입스테로이드트게더 ⋘톡νρᑎ3⋙ 에난데이트구매방법 보디빌딩성분 흥분제효능 옥산드롤론구매 스테로이드연고사용법 윈스트롤경구윈스트롤약효 ⌊톡ᐯᑭᑎ3⌋ 테스토스테론도매 윈스트롤 T3구입 바디빌더 에난스테론구매 바디빌딩구입처암브로콜직구 (카톡VPN3】 클로미드성분 데카구입 아리미덱스 시피오택배 보디빌더효능 마스직구튜리나볼효과 <톡VPN3] 아나볼릭지피티 스테로이드체지방률 졸피뎀파는곳 바디빌딩매니아복용법 스테로이드부작용두통 클렌부테롤가격…

MHA Villain Rehab: Dabi

MHA Villain Rehab: Dabi

2,733 104 8

After a, ground breaking, battle the Villain Dabi is knocked unconscious and taken back to UA. Here he will have to either come to terms with his new life or find a way to escape. He will be under strict surveillance at all times and will be limited by a Quirk-erasing collar and some handcuffs. What will happen in this twist of events? And what secrets will be uncovered about the LOV and Dabi's unknown and shady past?No.1 in #touyatodoroki on May 13th…

Sonic Heroes 2 (Sonic Fan Game)

Sonic Heroes 2 (Sonic Fan Game)

1 0 8

This are my ideas for Sonic Heroes 2 (teams)…

Uppermoons GC

Uppermoons GC

855 13 23

Basicly Uppermoons GCWarning:SwearingSometimes some weird stuffShips:DouAkaMuzKoku/KokuMuzGyuKaiDaNaki(Daki x Nakime)EnmRui(Enmu x Rui)GyoHan(Gyokko x Hantengu)BTW I read a lot of this kind of Demon Slayer books on Wattpad. I decided to add Rui and Enmu bc Enmu x Rui is my favourite ship.…

Pink Star Ateez x Seonghwa

Pink Star Ateez x Seonghwa

10,699 350 29

Park Seonghwa has been an Atiny since before Ateez's debut. He loved watching the seven men perform, and loved seeing them win their first awards even more. He never anticipated that his first Ateez concert would stir up his life quite as it had. This is gonna be soulmate Ateez x fanboy SeonghwaCONTENT WARNINGSDepressionOverstimulation Anxiety Trauma with callsPanic attacksOccasional violence Cursing Bxb…