Read Stories Painful Love(Complete) - TeenFic.Net

Fanfiction

Full

06-07-2023

Painful Love(Complete)

15,474 likes / 174,508 reads
ငါတို့ဘယ်ကနေစမှားခဲ့ကြတာလည်း ငါမသိဘူး...
ဒါပေမယ့် မင်းကိုထပ်မချစ်ချင်တော့ဘူး.....

Kim Taehyung

မင်းငါ့ကိုပြန်ချစ်လာဖို့ ငါဘာတွေများထပ်လုပ်ပေးရဦးမှာလဲ ငါတကယ်နောင်တရနေပြီမို့လို့ငါ့ဆီပြန်လာပါတော့ကွာ....

Jeon Jungkook

Rewriting start[18-1-2023]
Rewriting End[6-7-2023]
May be you like?
Mannequin City: Novel and audiobook

Mannequin City: Novel and audiobook

2 0 3

Walking picnic baskets and wilted flowers. His was supposed to be a love story, but the world consciousness had a different plan for him altogether. He was chucked into a whole different world that made him realize that he had been living a happy lie all along. Mannequins you see on a shop's window display are same beings that turned his life from a living hell into a death paradise. A paradise of enlightenment and acquiring power, becoming the strongest entity to ever walk the earth: the holder. "They said the walls have ears, but nobody noticed the most important detail of them all... "...the mannequins have life".…

Solaris' art book

Solaris' art book

66 3 5

cover is a place holder :3my art book ?I draw...Pluto's ReprisalObject shows (rarely)some other stuff lolIm also back on Wattpad y'all >:)…

유료픽 @  www.cgvtv.net @ 무료픽

유료픽 @ www.cgvtv.net @ 무료픽

0 0 1

cgv티비 www.cgvtv.net 무료스포츠중계 무료스포츠중계 www.cgvtv.net 세리에A중계세리에A중계 www.cgvtv.net 프리미어리그중계프리미어리그중계 www.cgvtv.net 무료스포츠중계무료스포츠중계 www.cgvtv.net 메이저리그중계메이저리그중계 www.cgvtv.net 농구중계농구중계 www.cgvtv.net 하키중계…

Bayou Bound

Bayou Bound

0 0 5

Brianna grew up among the socialites and the Occult of New Orleans. When her adoptive father dies when she is only 10 she discovers just how sinister her mother can be. Now 21 she is in a race against time to get out before the Vipers find out exactly what they are losing. So that one day she can return and seek the retribution owed for the death of her father and to keep his coven's legacy from falling into darkness.Following her fathers divine word as a seer she takes to the Bayou to discover "The Beast that is her heart," What she finds is a whole lot of testosterone and a struggling family trying to keep a foothold as their pack dies out. They too have a vendetta of their own, for an old wound that Brianna's presence dredges up in their hearts.Can Brianna avenge herself and her father? Can they each protect their hearts? Because there's more than one beast in the swamp that she is falling for. Will she choose wisely or will she even choose at all? Being tangled in a web of friendships, family and broken souls, will they find their way together? or will the Vipers devour her soul?…

The Trouble with Evie

The Trouble with Evie

1,462 437 48

Mean girls and gorgeous guys, too much homework and a restrictive guardian. A typical life for a teen girl, right? What about vampires, witches, Nephilim and demons?When Evelyn and her uncle Brad move to the town of Hades, they never expected that the small town would live up to the expectations of the name. Hades has a lot of dark secrets and is not as quaint as what they thought it was. It's a peculiar little place where most of the residents are oblivious to the darkness that encroaches their lives.The house that they move into has a reputation and one little crack in the basement wall will set off a wave of events that will have certain members of the community knocking on their door within days. If that wasn't enough, then the purple eyed boy with a grim warning haunting Evie's every move will be. Evie struggles to cope with each new situation that arises. She soon learns that trust is rare and finding someone to stand beside her in the battle to survive won't be easy. All she has to do is defeat a psychotic vampire, deal with a demon and survive a show down with the Nephilim.Can Evie survive when all the odds are stacked against her?© Cover and Story TM Watkins (xMishx) 2022No part of this story or cover may be used without written permission from the author. This story is exclusive to Wattpad. All rights reserved.…

Getting Isekai'd To The Pokemon World

Getting Isekai'd To The Pokemon World

7,139 119 16

You're a 15 year old high school student who loves gaming and is a big fan of Pokemon, then one day you got by a truck and got isekai'd to the world of Pokemon!This is a redo of a story I deleted cuz I don't like it and my friend's idea was better…

Behind The Scenes

Behind The Scenes

0 0 1

This is a fan-story of BFDI/BFDIA/IDFB/BFB/TPOT. Gosh that's a lot of names. The recovery centers mysteriously disappeared, 4 and X lost their ability to recover people somehow. Something is happening. #BFDI #BFDIA #IDFB #BFB #TPOT #ObjectShow…

Light yagami meets celebrities : A silly death note story
Wings Of Fire fanfiction: Talons of Death

Wings Of Fire fanfiction: Talons of Death

9 0 1

The art does not belong to me! It belongs to the amazingly talented artist who drew this! THIS FANFICTION HAS AN LGBTQIA+ ROMANCE SO IF YOU DON'T LIKE IT, PLEASE LEAVE.Basically, this story is set in an alternate universe, during queen scarlet's reign where Orca is not an animus, the Talons of peace are more helpful than they are in the actual books, and Peril is a bit less psychotic. (Still pretty psychotic though).The main character is Sunfire who befriends Peril as dragonets. She is thrown into the arena and forced to fight Peril. A SeaWing, Atlantis tries to help them escape, but the plan ends in tragedy. Can they work together to survive, or will Peril's Talons of Death condemn them all?Sorry the title is really bad! Maybe I'll change it later...…

Agust D|YM

Agust D|YM

0 0 1

عندما يتجوز رجل اعمال المشهور مين يونقي بفتي مراهق لاجل الشراكه بين الشركتين ولاكن الذي لا يعرفه احد انه هوا ذالك رئيس العصابه المشهوره الملقب Agust D .…