Read Stories í† íѕ †hє TᖇᑌTᕼ ¦ Ongoing - TeenFic.Net

Fanfiction

Updating

17-07-2024

í† íѕ †hє TᖇᑌTᕼ ¦ Ongoing

241 likes / 3,126 reads
"...භාතිය අයියෙ, ඔයා ඔය කරන විකාර දැන්වත් නවත්තගන්න... මොකද අම්මයි, තාත්තයි නෑ කියලා විනාස නොවෙන්න ඕන කෙනෙක් විනාස වෙන්න යන්නේ ඇයි??? මට කියනව!!! තමුසේ තනියෙන් කියලා හිතාගෙන හිටියට එහෙම නෑ කියලා දැන්වත් දැනගන්නව!!!"

"ඉතින්??? විනාස වෙන්නෙ මං නේ... ඔයාට මොකද???"

"අද වෙනකන් ම මම තමුසෙ එක්ක හිටියේ තමුසෙ මැරෙනව බලන්න නෙවෙයි!!! මැරියන්!!! මුලින් ම මාව මරල ඕන මගුලක් කරගනින්!!!"

"අත අරිනවද???"

"තමුසේ වගේ එකෙක් නම්... "

"ශාකි, තරහ නෑනේ???"

"තමුසෙ නම් මාව කන්නමයි ඇවිත් තියෙන්නේ..."
May be you like?
Bakugo x Reader (friends to lovers‼️)

Bakugo x Reader (friends to lovers‼️)

1 0 4

Bakugo and reader are really good friends and Reader starts developing feelings, I don't use the term Y/N…

★이태원우루과이여성출장마사지가격『⓪➀Ø-4이0일-74삼⑶신내벨라루스여자출장안마번호#송월동일본인홈케어가격❤양천향교러시아홈타이번호『O➀0-4이0❶-

★이태원우루과이여성출장마사지가격『⓪➀Ø-4이0일-74삼⑶신내벨라루스여자출장안마번호#송월동일본인홈케어가격❤양천향교러시아홈타이번호『O➀0-4이0❶-

0 0 1

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️송파출장마사지가격❤️후불⭐#동묘앞역모텔출장가격,#보라매우크라이나여성출장마사지가격,#위례동러시아모텔출장안마후기⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️청림동외국인출장부르는법추천❤️후불⭐#율현러시아출장맛사지가격,#율천동출장안마,#명동역러시아호텔출장안마추천,#효창공원앞역백마출장마사지추천,#독산백마출장마사지후기,#강남역러시아출장페이만남후기,#방배동애콰도르여성출장마사지가격,#용문동출장마사지번호,#금곡동볼리비아여자출장안마,#고속터미널역러시아걸출장가격,#오목교역백인출장가격,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️신길러시아홈케어후기❤️후불⭐#방배본동우크라이나여자출장안마후기,#수서멕시코여성출장마사지추천,#갈현동가격,#금곡동백마출장마사지후기,#강북콜롬비아여자출장안마가격,#광명시남미여성출장마사지추천,#조원백마콜걸출장후기,#군자역호텔출장마사지추천,#장한평역일본인홈케어후기,#삼각산모로코여자출장안마가격,#마장역벨라루스여자출장안마번호,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️신림콜롬비아여자출장안마번호❤️후불⭐#뚝선유원지역외국인출장부르는법후기,#봉천동러시아여자출장번호,#내수동콜롬비아여성출장마사지,#옥인동백마출장안마,#한티외국인출장마사지추천,#구로멕시코여자출장안마번호,#도림동콜롬비아여성출장마사지가격,#양재역예약금없는출장번호,#동빙고우즈베키스탄여자출장안마추천,#아차산역백마출장안마가격,#홍파외국인출장마사지…

In Another Lifetime [Minchan]

In Another Lifetime [Minchan]

74,038 2,333 25

Minho finds himself seeing things he cannot explain about a certain past from a book and now watching himself change and going back to the past to meet him, Bang Chan.Watch him as he takes his opportunity to change the story in another lifetime.Reedited: 04-07-24[RE-EDITING]…

The Court Of Nightmare & Blood | V. Kings

The Court Of Nightmare & Blood | V. Kings

17 5 3

Volturi Kings X OcOver three thousand years, three ancient vampires began to rule their existence, and they were known as The Volturi Kings, the feared, ruthless, yet cold vampires that wouldn't dare to shred someone into pieces. Their empire soon begins to grow, with nearly half the vampires pledging their respect for their rulers, the kings, yet some others don't. With royalty, power, and wealth around the Kings, they have everything except love... And so, the three kings decided to marry a woman of their kind, each, stood beside the Kings, even tho, their Queens weren't even their real mates. They're just a temporary love.A hundred years later, Claudia Swan was born across their existence, as an ordinary young girl grows, she faces tough times with her parents and is sent away to live with her Uncle Charlie at Forks. Claudia, the redhead girl was the sweetest, an angel gifted from above. And what would happen when Claudia got dragged to Italy to save her cousin's boyfriend? not knowing they're vampires. The Angel fell into the pit of darkness and love of the devils who craved her. Rewrite of my book 'The Last Crown'**********note: i don't own The Twilight Saga film series! i don't own the original characters! they all belong to Stephenie Meyer herself! i don't own the pictures you'll see in my story, i only own Claudia Swan and the other character added! This is pure work of Fanfiction! so don't take it seriously…

How SEO Increases Sales of a Business

How SEO Increases Sales of a Business

0 0 1

Businesses must have a strong online presence to thrive and grow. One of the most effective ways to achieve this is through Search Engine Optimization (SEO). By optimizing your website for search engines, you can increase visibility, attract more visitors, and ultimately boost sales.…

The Unbreakable Bond

The Unbreakable Bond

0 0 7

In "The Unbreakable Bond," Mae and Ethan navigate the tumultuous terrain of high school life, their paths intertwined by a love that is tested by challenges both internal and external. Mae, a dedicated athlete committed to swimming and track, finds herself drawn to Ethan, the charismatic yet troubled bad boy of Monroe High. Their initial interactions are marked by teasing and tension, leading to a complex dynamic of attraction and rivalry.As Mae and Ethan delve deeper into their roles as rivals-turned-allies, their relationship blossoms amidst the backdrop of sports competitions, high school drama, and the intricate web of friendships and rivalries that define their social circle. However, their journey is far from smooth sailing. Rumors, misunderstandings, and personal insecurities threaten to unravel the fragile threads of trust they painstakingly weave.When Ethan's unresolved anger erupts in a moment of violence, Mae witnesses a side of him she never anticipated, forcing both to confront the darker aspects of their personalities and their relationship. As they navigate through the aftermath, they embark on a journey of self-discovery, forgiveness, and redemption."The Unbreakable Bond" is a poignant exploration of the resilience of love, the complexities of human emotions, and the transformative power of forgiveness. It delves into themes of trust, loyalty, and the courage to confront one's demons, ultimately revealing that true strength lies in embracing vulnerability and nurturing the bonds that connect us. Through their trials and triumphs, Mae and Ethan learn that love, when nurtured with patience and understanding, can withstand even the fiercest storms.Join Mae and Ethan as they navigate the highs and lows of adolescence, forging an unbreakable bond that transcends the challenges they face, ultimately leading them to discover the enduring power of love and forgiveness.…

𝗜𝗺𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹

𝗜𝗺𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹

0 0 1

Taekook bl malayalam love story💗Mafia, gangster oo alla Evide Jungkook inte boyfriend oru jin anu 🧞‍♂️𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗮 𝗳𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 serious…

EVOLUTION Vol.2

EVOLUTION Vol.2

18 0 17

Exploring the potential of AI: Introducing an intriguing experiment - a compilation of stories authored by a Human in tandem with an AI. The pivotal question emerges: Can you discern which tales are solely the creation of the Human, despite the collaboration?EVOLUTION: Traversing from Monkeys to Man to Machine.As we contemplate the future, what trajectory awaits humanity? Might we diverge into Bio-Humans and Tech-Humans? Join us as we observe the unfolding of tomorrow.…

☞시알리스퀵배송가격[ㅋr톡JA3502]=서울비아그라퀵❤#남성성욕증강제처방전필요없는☞@비아그라퀵배송♧[0IØ↔7504↔6Ø45]❤

☞시알리스퀵배송가격[ㅋr톡JA3502]=서울비아그라퀵❤#남성성욕증강제처방전필요없는☞@비아그라퀵배송♧[0IØ↔7504↔6Ø45]❤

0 0 1

⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️남성발기제품구입❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#남성발기제품퀵가격,#남성발기제품처방전없이구매,#조루치료제사는곳⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️남성단련용품처방전없이구매❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#레비트라복제약구입방법,#아드레닌온라인약국,#비아그라필름구입후기,#시알리스구매후기,#발기약구입,#남성발기제품약국가격,#남성정력제온라인약국,#스페니쉬플라이처방전필요없는약국,#한방비아그라판매처,#남성정력제구매후기,#프로코밀100mg약국가격,⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️발기유지제품처방전없이구매❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#골드시알리스온라인약국,#필름비아그라구입후기,#사정지연칙칙이파는곳,#남성확대크림복용법,#남성발기개선제품효능,#뿌리는남자정력제종류,#캡슐시알리스당일수령,#아이코스가격,#조루치료제퀵,#발기부전치료제직접구매,#발기부전비아그라구매후기,⭐시알리스파는곳[ØIØ↔75Ø4↔6Ø45]비아그라구매◈️88정구매❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#남성확대크림후불배송,#조루치료제구입,#약국용비아그라처방전없이구매,#비닉스처방없이구매,#남성발기개선제품복제약구입방법,#칙칙이효능,#발기부전제구입,#킹콩당일구매,#센트립처방전없이구입,#천연남성정력제복제약구매,#뿌리는남자정력제당일구매⭐시알리스파는곳『010↔7504↔6Ø45』비아그라구매◈️a 발기부전 치료제 구매,비뇨기과 비아그라,비아그라약국처방전,핀페시아,카마그라,카마그라 직구,센포스,비달리스타,독일정품프로코밀 후…

LOST SOUL....

LOST SOUL....

97 6 14

This story is about the life of a girl named Maryam who is suffering from depression. Who has hidden her problems within the facet of a cheerful girl with bright smile.....meets a boy named Ayan.....Will she be able to get over her past trauma.what will happen if Ayan gets to know about her past?will he be able to heal her?To know more about it read my story ....The lost soul...…