M778060ScriptRootC1309847
Read Stories Ghost [MHA x Ghost!OC] - TeenFic.Net

Fanfiction

Updating

28-02-2023

Ghost [MHA x Ghost!OC]

18 likes / 448 reads
Died in an abandoned bar, after enjoying 20 years of peaceful silence some random villains decide to move in and use the bar as a base.
Shiyu thought they'd leave after a year so she waited; they didn't leave so she decided to wait another 4 years to which they still hadn't left.
She decided that instead of forcing them to leave she'd just mess with them since they can't see her.

WARNING ⚠️ MAY INCLUDE SWEARING AND VIOLENCE ⚠️ WARNING

WARNING ⚠️ MAY INCLUDE MANGA SPOILERS ⚠️ WARNING

IF THERE ARE ANY MANGA SPOILERS, SWEARING OR VIOLENCE I WILL PUT A TW AT THE TOP OF THE CHAPTER

Started: 20/1/2022
May be you like?
VICIOUS LUCK

VICIOUS LUCK

8 0 5

ROMANCE, ACTION…

Village Himagiri

Village Himagiri

0 0 1

It's a story of a village named - Himagiri which the robbers had invaded. If you will read the first part, you will get a feel of old fashioned story but in the second part, the real interest is there.…

【은행통장거래내역서제작】で ㉸톡 : M888 & #졸업증명서위조 ,병원진단서위조,국가기술자격증위조

【은행통장거래내역서제작】で ㉸톡 : M888 & #졸업증명서위조 ,병원진단서위조,국가기술자격증위조

0 0 1

【은행통장거래내역서제작】で ㉸톡 : M888 & #졸업증명서위조 ,병원진단서위조,국가기술자격증위조【은행통장거래내역서제작】で ㉸톡 : M888 & #졸업증명서위조 ,병원진단서위조,국가기술자격증위조【은행통장거래내역서제작】で ㉸톡 : M888 & #졸업증명서위조 ,병원진단서위조,국가기술자격증위조…

Dream Vs Reality

Dream Vs Reality

82 10 3

Until I find you, Just only you.... Mr shadowThis's a tiny diary of this fool person.…

Kindred Spirits

Kindred Spirits

165,636 5,216 111

In which Caroline's older sister, Cassidy, has always known that she was mated to eight supernaturals based on her mate tattoo. But when she meets them all, one by one, she comes to realise that she is in for one hell of a ride...(TVD ~ season 2-4)(TO ~ season 1-5)MOST IMPRESSIVE RANKINGS:#1 - #babe (13/02/23)#1 - #kindredspirits (13/02/23)#3 - #heretic (06/03/23)#5 - #hayleymarshall (03/03/23)#8 - #freyamikaelson (19/02/23)#14 - #davinaclaire (13/02/23)I DO NOT own TVD/TO nor the characters. Only Cassidy, her plot, and her 12 children. Yes, a lot of kids. Is she ever not pregnant?Started: 28th September 2022Finished:…

My Cold Boyfriend || JJK

My Cold Boyfriend || JJK

20 2 3

Yn and Jungkook were inlove for almost 2 years. He was cold to her but she knows that he loves her very much. Jungkook's mother abandoned him when he was 10 years old for another man and his father died when he born. He does some part time jobs to live by himself. Yn's father was on of the richest man in south korea. Her parents hated her and one day someone tried to force Yn but stopped. Her parents arranged marriage without her Knowing. When she got to know who it was she got shocked. But why? Why did they didn't force her? Who stopped them? P.S - This story is completely mine!! Jungkook x Reader…

Brooklyn's Red Carpet ep. 10-

Brooklyn's Red Carpet ep. 10- "I Got Nothing"

16 3 6

Paris wants to compete in a talent show, but lacks talent.…

Criminal Mind

Criminal Mind

95 30 10

Պատմությունը մի մաֆիայի խմբի մասին է, որը ուներ շատ թշնամիներ։ Եվ օրերից մի օր <<Վիշապն>>֊ները իրենց կազմակերպությունը հողին են հավասարեցնում։ Կեղծելով իր մահը չորս տարի անց նա վրեժ է Լուծում <<Կատաղի Վայրագների >>միջոցով։Նրանց ամբողջ կյանքն է գաղտնի նույնիսկ իրենց մտերիմներից... Ժամանակին թույլ տված սխալների համար կայքով են պատասխան տալիս Պատմությունը Flashback֊ներ ով է…

Collection of Shorts

Collection of Shorts

3 1 6

Short stories that you can enjoy!…

the popular girl

the popular girl "y/n"|| will byers x reader

7 1 4

y/n is known to be the popular girl in hawking middle school, she is or was friends with troy and his group, she started to find will byers charming and if she wanted him she would have to be friends with his friends... read to find out if they fall in love…