Falling love with you

6 likes / 44 reads
කොන්ඩෙන් ඇරෙන්න ඒ දෙන්නගෙ වෙනස හොයන්න බැහැ.

මන් තාත්තා අම්මා ලග වින්ඳාට වඩා සෙනෙහසක් ලැබුවෙ එයා ළඟ.
Latest Chapter
List of Chapter
May be you like?
☞시알리스퀵배송가격[ㅋr톡JA3502]=서울비아그라퀵❤#발기부전치료제판매점➡️서울비아그라퀵배송❤️[0IØ↔7504↔6Ø45]㏇처방전필요없는약국❤

☞시알리스퀵배송가격[ㅋr톡JA3502]=서울비아그라퀵❤#발기부전치료제판매점➡️서울비아그라퀵배송❤️[0IØ↔7504↔6Ø45]㏇처방전필요없는약국❤

0 0 1

⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️남성정력제처방전필요없는약국❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#비아그라퀵가격,#센포스가격,#킹콩당일수령⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️필름비아그라퀵가격❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#천연비아그라약국,#약국용시알리스처방전없이구매,#비닉스필름복제약구입방법,#센트립100mg처방,#발기부전치료제파는곳,#진시환,#비닉스당일수령,#마시는비아그라효능,#발기유지제품약국가격,#시알리스당일구매,#가마그라퀵배송가격,⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️팔팔정복제약구입방법❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#비아그라퀵가격,#발기부전비아그라온라인약국,#조루지연크림당일배송,#한방비아그라직거래,#필름형비아그라판매점,#조루치료제100mg약국가격,#남자강직도영양제퀵가격,#캡슐시알리스처방전필요없는약국,#골드드래곤파는곳,#vinix파는곳,#약국용시알리스구매,⭐시알리스파는곳[ØIØ↔75Ø4↔6Ø45]비아그라구매◈️vinix효능❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#뿌리는남자정력제퀵구입,#사정지연제처방전없이구입,#아드레닌처방전없이구매,#액상형비아그라처방전필요없는약국,#발기부전치료제처방전필요없는,#발기부전용품당일구매,#신기환100mg약국가격,#레비트라판매처,#발기부전비아그라복제약구입방법,#프로코밀종류,#캡슐시알리스100mg약국가격⭐시알리스파는곳『010↔7504↔6Ø45』비아그라구매◈️a 발기부전 치료제 구매,비뇨기과 비아그라,비아그라약국처방전,핀페시아,카마그라,카마그라 직구,센포스,비달리스타,독일정품프로코밀 후기,시알리스…

Another Eclipse - A Unwanted Guest

Another Eclipse - A Unwanted Guest

6 0 1

Cyrus, the Sun guardian and Lunar, the Moon guardian. They are the complete opposites, Cyrus being more selfless while Lunar is egotistical. But a unwanted visitor has stepped foot into our populated galaxy, having no other purpose than just to destroy the universe. Will they put aside their differences or let the mankind disintegrate by their own mistakes?…

☆ summer romance ! nishimura riki

☆ summer romance ! nishimura riki

6 0 2

❝ 𝘄𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗳𝗹𝘆 off towards the moon? so just say, oh, babe ❞𝗶𝗻 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 niki stays at his friend's beachhouse for his last summer break of highschool and falls for a girl who seemed togood to be true[nishimura riki x fem!oc]@lilipichi 2024…

The Angel VS The Devil

The Angel VS The Devil

6 0 8

Jackson Davidson - the perfect student, gets good grades and never gets in trouble.Seven Casey - rebellious, tough-talking, and does play games.When these 2 cross paths, they become something that they don't even know what they are. As they slowly start to know each other better, Seven's past is coming back to haunt her.Jackson teaches Seven to be happy again, and Seven teaches Jackson that nothing lasts forever...specially friendship.…

Seorang penakut masuk dunia lain!?

Seorang penakut masuk dunia lain!?

0 0 1

Cerita ini berfokus pada orang yang bernama yusaki Hikara Seorang pendiam dan penakut, dia dibully oleh teman temannya setiap hari tapi suatu hari ia meniggal karna pembullyan yang berlebih dan dia masuk dunia lain!?. bagaimana kelanjutannya??…

❤강북구출장샵후기『Ø일O-4⓶O일-74⑶삼』신계동러시아출장부르는법후기#진건읍코스타리카여자출장안마번호★월곡러시아걸출장안마추천『⓪➀Ø-4이0일-74

❤강북구출장샵후기『Ø일O-4⓶O일-74⑶삼』신계동러시아출장부르는법후기#진건읍코스타리카여자출장안마번호★월곡러시아걸출장안마추천『⓪➀Ø-4이0일-74

0 0 1

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️고천동멕시코여자출장안마번호❤️후불⭐#능동리투아니아여자출장안마가격,#송정동예약금없는출장가격,#서울의료원역백마출장맛사지추천⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️송정동외국인출장안마후기❤️후불⭐#인수동백마콜걸출장,#강북외국인출장마사지추천,#이화동러시아여성출장후기,#신논현모로코여자출장안마번호,#동대입구역볼리비아여자출장안마번호,#대현출장안마번호,#한남동칠례여성출장마사지추천,#고덕역러시아홈타이출장,#서원베네수엘라여성출장마사지추천,#봉천콜롬비아여성출장마사지추천,#성포동콜롬비아여성출장마사지가격,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️공릉가격❤️후불⭐#안양서양인출장마사지,#누상호텔출장마사지번호,#고척동백인여자출장안마,#이태원역서양인출장마사지,#서빙고역리투아니아여자출장안마추천,#연희동모텔출장추천,#장충외국여자출장마사지번호,#강북외국인출장부르는법번호,#하계동애콰도르여자출장안마가격,#동화동모텔출장마사지번호,#갈월남미여자출장안마후기,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️서울중구볼리비아여성출장마사지❤️후불⭐#청파남미여자출장안마추천,#신곡동예약금없는출장후기,#도림동백마출장마사지추천,#수궁동러시아콜걸출장안마,#개봉출장안마번호,#휘경동러시아출장마싸지번호,#개봉호텔출장안마,#원천동외국여자출장마사지,#송정역러시아출장op추천,#신림동러시아출장샵추천,#노원구백마출장맛사지후기…

The Elven King's Consort

The Elven King's Consort

1,694 164 57

Book 2 of the Vampire Kingdoms SeriesBook 1: Vampire King's Consort (This book is completed and undergoing professional editing)Mature content 18+ Trigger warnings please be advised!Copyright @SubmergetotheSweets Please do not copy, edit or post!This book is not professionally edited but has been edited myself to the best of my capabilities. Although this is book 2 the first book is not essentially needed to understand book 2! In a land filled with magic and life brighter than the sun for centuries, a stronghold of prosperity enriched the people of the elven race, one that seemed to remain unshaken and equal. But in one day, that which people have known was broken and changed, forcing a new era filled with oppression and predisposition. Nadalia, second-born princess of the Vampire Kingdom, is thrown into a request that she can not pass up, for it would cause misfortune and suffering in the very lives of the vampire civilians. Taking this burden and responsibility on her shoulders, she sets off on an adventure that is not only strenuous but dangerous. Keeping her head high and eyes open with a strong will to fight and lead, she enters the very kingdom that was once a place of nourishment and prosperity, now filled with lies, misfortune, and deceit. Things are not what they seem. Even the dead can speak.…

The Globe's Gladiators

The Globe's Gladiators

691 61 27

Edward Lynch is a normal high schooler to most people, but to a select few he's known as a Wild Dragon who can't be tamed. To his family Edward is a sweet 17 year old who does relatively well in school, but to opponents he's a ruthless genius who tears people down. To his school he's a good kid who fell on rough times 2 years ago, but to his enemies they hope and prey something happens to destroy him. How can one person be this contradictory simply depending on who's around? I own none of the artwork in this story as I can't draw to save my life.…

Best Summer Of My Life- Book 1 ( The Summer I Turned Pretty ff )

Best Summer Of My Life- Book 1 ( The Summer I Turned Pretty ff )

5 0 4

Stella is known for her amazing personality, and her looks are another one too. She is so glad she can finally go to the summer house that is owned by her mom's best friend. She gets to go every year but last year they couldn't because Stella's father passed away. Stellas family is joined by laurel's family and her mom's friend who owns the house's family. This summer is changing because she will be attending the debutante ball; but will she go with the boys her mom wants her to? Who knows..…

Even More Random Disventure Camp Stuff (The Threequel)

Even More Random Disventure Camp Stuff (The Threequel)

1,294 117 66

This is part 3 of random Disventure Camp stuff since part 1 and part 2 are done. We're back for more random stuff like incorrect quotes, OCs, Ship pics, OC HCs and etc.…