🖤♡සුදු කඩුපුල♡🕊️[𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔]🐾

910 likes / 4,951 reads
සුදු කඩුපුල...🕊️🖤

Published :- 2023/09/24


"ඇයි මේ මගේ කඩුපුලට පිනි වැටිලා....ම්ම්ම්...පින්න වැටෙන්ඩ තරම් මොනවද මගේ පැටියා බුදුන් ඉස්සරහ ඉදන් ප්‍රාර්තනා කරේ......??!


"මං ප්‍රාර්ථනා කරේ මගේ සුදු මහත්තයව මට කලින් දිව්‍යලෝකෙට ගෙන්නන්ට එපා කියලා..
.මට කලින් මගේ මහත්තයගෙ හුස්ම ගන්ට එපා කියලා.....මගෙ ආයුශත් අරන් ජීවත් කරවන්න කියල......!!"


.........................................................!!!!!!!!🖤🕊️🌼


කඩුපුල් සදහසගේ සහ අභිරු ගෞරව් ගේ නොමියන ආදර අන්දරය...♡Taekook(top jk )
Jikt.Waiky🖤🕊️──
May be you like?
Tethered

Tethered

18 0 3

Tatum Preston (26) has been to hell and back. Now living in the city of Los Angeles in 2021 with her best friend Francesca (26), everything she's ever worked for hanging on by a thread and to no fault of her own. Dancers have a shelf life you see - at least that's what Hollywood beats into you. Her manager, part of the company Andromeda, has been stealing money from their clients. A lawsuit is in place and Tatum is still stuck in a contract.No new tours can be booked.No new music videos.No new work of any kind - at least not yet.Tatum is ready to leave LA and go back to New York - to the city she loves and holds some of the best memories before losing her mother - before she discovered her ex-boyfriend, Josh Reeves from the band Colorless was cheating on her.She'd sworn off musicians since then. She'd practically sworn off men all together until one night when Francesca drags her to an album release party for one of her empoloyer's, MDDN, clients.And there he was.The one and only Awsten Knight (29).She'd remembered the first time she saw him in the offices after she brought Francesca lunch while Fran was an intern. It had been a bad day for Tatum. One full of grieving the recent loss of her mother and the person who she thought was the love of her life.Now on brisk night in late February, Tatum and Awsten were brought back together by an invisible string.If Tatum Preston thought her world was already upside down - she was sadly mistaken.…

My class one shots 💀

My class one shots 💀

13 0 3

It happened... im officially to boredSO HERES FANFICTION OF MY CLASS 💀…

Fighting For You| M×M

Fighting For You| M×M

2 0 2

He doesn't care about anyone, but for him, he'd gladly let the world burn. ♤Aiden Hunter. The second son in his family and an alpha. Also, the straightest man alive, or so he thinks. His life living with the humans was perfect. A beautiful best friend-who according to him, would without a doubt be his mate the second they turned 18. However, all his hopes and dreams crush when a certain someone appears. ♤Leon Valentino. A vampire and werewolf. Classic hybrid, sadly a blunt and very inexperienced one. All his life he spent alone waiting for his mate to finally be at the age of 18 so he can fianlly have what's his from birth. His life. His world. His pretty boy. His Voilet.Started: June 2nd, 2024, at 9:15pm.Ended:This story will also be posted on Inkitt, and I'm also hoping to get it published!It makes my heart swell knowing that I could possibly become what my dream job is.…

Hazbin Hotel scenarios and head cannons

Hazbin Hotel scenarios and head cannons

1,263 37 19

Just me practicing my writing with our beloved demons. REQUEST PLEASE…

Flower shop (Remake)

Flower shop (Remake)

369 17 14

if you saw the other remake then no you didn't 😖 I couldn't read the full book because I didn't have it installed yet, but I knew parts of it from tiktok and my browser.…

The Journey Of The Peasant Mother-in-Law

The Journey Of The Peasant Mother-in-Law

2 0 20

[Not MTL, Translated well]Zhulan transmigrates into the "Counterattack of the Supporting Female Character" novel. All of a sudden, she is married, has children, and has even become a mother-in-law. She became the antagonistic mother-in-law within the counterattack story.She goes from being a single 26 year old to being 36, with six children, two daughters-in-law, and several grandchildren. Her husband is not the original one, but the one who caused her to transmigrate.Zhulan's situation makes her feel as if she is being tormented. One daughter-in-law has a big mouth and a knack for twisting every little thing she says. The other daughter-in-law is timid and cries at the drop of a hat, portraying Zhulan as an evil mother-in-law.Zhulan: "...I can't bear this life."Someone: "You still have me."Zhulan: "Haha, you're the one who tormented me the most!"Someone: "..."Associated Names [Edit]Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi LộThe Way of the Peasant Mother-in-law农门婆婆的诰命之路Translator: TRANSLATION IS LIFE(THIS IS NOT MINE. ITS FOR OFFLINE READING PURPOSES ONLY.)…

في فوادي دايم راسخ هواك ••• ماتزعزع في بعادك و الهجر

في فوادي دايم راسخ هواك ••• ماتزعزع في بعادك و الهجر

177 12 9

قصة مقتبسه من واقع انا اتمنى ان تنال اعجابكم يمكن ان تكون اطول من الرواية الاولى 🤍…

➡️서울비아그라퀵배송❤️[0IØ↔7504↔6Ø45]㏇처방전필요없는약국❤#정품시알리스복제약구매▶인천비아그라퀵배송◁[010↔7504↔6045]㉡시알

➡️서울비아그라퀵배송❤️[0IØ↔7504↔6Ø45]㏇처방전필요없는약국❤#정품시알리스복제약구매▶인천비아그라퀵배송◁[010↔7504↔6045]㉡시알

0 0 1

⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️신기환퀵가격❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#필름형비아그라100mg처방,#​골드비아그라퀵배송,#조루방지제품당일구입⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️성기능향상영양제효능❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#가마그라구입,#롱타임크림처방전없이구매,#아드레닌구입,#발기부전치료제퀵배송가격,#약국용시알리스처방,#발기유지제품당일배송,#조루방지제품퀵,#조루방지제품처방전없이구입,#칙칙이구매후기,#발기부전시알리스종류,#발기부전시알리스처방전없이구입,⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️비닉스퀵구입❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#아드레닌직거래,#남성발기제품처방없이구매,#사정지연칙칙이구입,#약국용시알리스퀵배송가격,#요힘빈100mg약국가격,#발기유지약당일구매,#정품시알리스당일구입,#발기부전영양제직거래,#구구정복제약구입방법,#액상형비아그라가격,#요힘빈퀵배송,⭐시알리스파는곳[ØIØ↔75Ø4↔6Ø45]비아그라구매◈️칙칙이구입후기❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#성기능향상영양제당일구매,#킹콩처방전없이구입,#사정지연제당일구매,#발기유지제품처방,#발기부전시알리스구매방법,#발기부전영양제퀵,#필름형비아그라구입,#발기부전제퀵구입,#약국용비아그라구입후기,#센트립구입후기,#남자강직도영양제인터넷구입⭐시알리스파는곳『010↔7504↔6Ø45』비아그라구매◈️a 발기부전 치료제 구매,비뇨기과 비아그라,비아그라약국처방전,핀페시아,카마그라,카마그라 직구,센포스,비달리스타,독일정품프로코밀 후기,시알리스 처방,정품비…

Raindrops (Kim Seungmin)

Raindrops (Kim Seungmin)

20 3 4

Jay is a hoe. He's been that way since high school, but when his dad dies and he starts talking to Seungmin, he starts to change his ways.…

BACK TO YOU (B.N) ²

BACK TO YOU (B.N) ²

0 0 3

BACK TO YOU , BRADY NOON- jennaawritess , 2024.( INTO YOU universe book 2!)…