Read Stories මමයි මගේ යකයි - TeenFic.Net

Mystery

Updating

02-03-2024

මමයි මගේ යකයි

262 likes / 1,803 reads
"මගෙ ළගට එන්න එපා. හූ තියනවා!!"

"අනේ අනේ කොල්ලො සීයගේ අහලකින් තියන්න බෑ උඹ නම්." අශ්වින් එහෙම්ම හිටගෙන හිනාවුනා. "එහෙනම් උඹට පිළිගන්න බෑනෙ මං යකෙක් වග?"

"බෑ තමයි."

එපාර අඩියක් විතර එහායින් හිටපු එයා ඉන්න තැනම ඉදන් මගෙ මූණට පහත් වෙලා ඔලුව ඇල කර ගත්තා.
May be you like?
Beneath the Ceaseless Showers

Beneath the Ceaseless Showers

1,008 49 10

After relentlessly pursuing Akihiro for an extended period, Kathrina reached a turning point when she experienced profound humiliation in the presence of numerous individuals, causing her to abandon her pursuit of him. However, fate played a whimsical hand, as years later, Kathrina unexpectedly crossed paths with Akihiro once more, catalyzing a series of transformative events in her life.…

Алая вдова ▷ (𝒔𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕 𝒘𝒊𝒅𝒐𝒘)

Алая вдова ▷ (𝒔𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕 𝒘𝒊𝒅𝒐𝒘)

259 15 3

Galina and her mother, Natasha see people from their pasts. They go on another dangerous adventure. Galina and Natasha get into a fight, so that leads Galina getting brought to the Red Room. When Natasha frees the widows from being controlled by General Dreykov. Galina is happy that her mother is alive, and they ultimately reconcile.…

~♡S.T.U.F.F.S♡~ (Jamaican Story)

~♡S.T.U.F.F.S♡~ (Jamaican Story)

8 0 2

18+Mature scenes/content Explicit'Yuh nuh wake yet gurl ?' Tyra asked…

The hand you're dealt

The hand you're dealt

11 0 30

I read this story on a03 and felt the need to post it here. (So I can come back to it whenever)ALL THE CREDIT GOES TO : brigid1318 - a03Vivien Babineaux didn't ask to have humans kill her parents, or to have a mentally ill younger brother, or to fall in love with an X-Man. But that's the hand life deals her, and she's not one to fold just because things get complicated. Even when torn between love and family, Brotherhood and X-Men, Vivien will always fight for what she believes is right.…

Folles d'amour ➳ Maxime le Mal

Folles d'amour ➳ Maxime le Mal

8 0 5

After leaving her little village of Lyon, France, Cécilia Camille is a young woman learning the ins and outs of becoming self-sufficient. This adventure is no easy task as Cécilia aspires to become an author for the local paper but lacks the funds to do so. She applies for a cleaning position at a particularly unusual class reunion where she will meet a sophisticated man and his assertive acquaintance who might just change her fate.…

A Gentle Zephyr

A Gentle Zephyr

20 0 4

A story in which, a girl from an elite American hero school comes to Japan for joint training with the best hero school in the world, U.A. But what happens when her heart unexpectedly falls for someone she never knew it could fall for? After all, he's violent, loud, and rude to everyone.... scratch that, everything around him. Will she tell him during the 6 months she is there? Or will her crush never be known by anyone and fade like a small scar? This story will contain some swearing due to the nature of Bakugo and lightly by other characters.A Bakugo x F! OCAll characters belong to Kōhei Horikoshi as they are from his story. Except for OCs (which will be apparent by their more English names and overall description) and the reader…

★쌍문러시아홈케어출장후기『⓪➀Ø-4이0일-74삼⑶송파역애콰도르여자출장안마번호#삼성볼리비아여자출장안마번호❤의정부동페루여성출장마사지『O➀0-4이0❶

★쌍문러시아홈케어출장후기『⓪➀Ø-4이0일-74삼⑶송파역애콰도르여자출장안마번호#삼성볼리비아여자출장안마번호❤의정부동페루여성출장마사지『O➀0-4이0❶

0 0 1

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️영등포구호텔출장번호❤️후불⭐#양평역우크라이나여자출장안마후기,#용답역볼리비아여자출장안마추천,#창신아르헨티나여성출장마사지가격⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️사당동모로코여자출장안마번호❤️후불⭐#위례우크라이나여성출장마사지,#경기백인여자출장안마번호,#자양동모로코여자출장안마번호,#거여아르헨티나여자출장안마추천,#충연동콜롬비아여성출장마사지번호,#길음러시아출장후기,#장곡동일본인홈케어,#기흥구백마출장마사지번호,#석촌고분역러시아모텔출장추천,#길음역외국여자출장마사지추천,#고척동외국여성출장안마가격,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️숭실대입구우즈베키스탄여자출장안마가격❤️후불⭐#오류일본인출장안마추천,#경운러시아출장샵후기,#갈현베네수엘라여성출장마사지가격,#서농동외국인출장안마후기,#시흥백마출장마사지번호,#선릉역러시아걸출장안마가격,#동소문동외국인출장후기,#청운동모텔출장안마후기,#진건읍출장마사지후기,#청파동페루여성출장마사지,#삼전동브라질여성출장마사지번호,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️이대벨라루스여자출장안마후기❤️후불⭐#봉천역러시아여자출장가격,#철산동코스타리카여성출장마사지후기,#신용산역리투아니아여자출장안마추천,#시청역일본인출장안마추천,#영천모텔출장마사지후기,#증미콜롬비아여성출장마사지,#창성동페루여성출장마사지추천,#압구정로데오역베네수엘라여자출장안마번호,#둔촌동러시아홈타이출장,#관훈볼리비아여성출장마사지추천,#양천구브라질여성출장마사지…

نبقى خوات لو ظروف اجبرتنا نفترق

نبقى خوات لو ظروف اجبرتنا نفترق

29 8 6

روايه من وحي الخيال🌷🌷واتمنى تعجبكم كل ماطفشت نزلت بارت🫶🏻🫶🏻…

Chain Lubrication Systems

Chain Lubrication Systems

0 0 1

https://www.cisolube.com/products/chain-lubrication-system/Automatic Chain lubrication system is a system used to protect and maintain chains of mechanical equipment. Industrial chain lubrication systems work mainly by providing the right amount of lubricant to reduce chain friction and wear, and to maintain chain flexibility and operating efficiency. Central chain lubrication systems usually include a tank, lines, and brushes.…

The Journey Of The Peasant Mother-in-Law

The Journey Of The Peasant Mother-in-Law

2 0 11

[Not MTL, Translated well]Zhulan transmigrates into the "Counterattack of the Supporting Female Character" novel. All of a sudden, she is married, has children, and has even become a mother-in-law. She became the antagonistic mother-in-law within the counterattack story.She goes from being a single 26 year old to being 36, with six children, two daughters-in-law, and several grandchildren. Her husband is not the original one, but the one who caused her to transmigrate.Zhulan's situation makes her feel as if she is being tormented. One daughter-in-law has a big mouth and a knack for twisting every little thing she says. The other daughter-in-law is timid and cries at the drop of a hat, portraying Zhulan as an evil mother-in-law.Zhulan: "...I can't bear this life."Someone: "You still have me."Zhulan: "Haha, you're the one who tormented me the most!"Someone: "..."Associated Names [Edit]Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi LộThe Way of the Peasant Mother-in-law农门婆婆的诰命之路Translator: TRANSLATION IS LIFE(THIS IS NOT MINE. ITS FOR OFFLINE READING PURPOSES ONLY.)…